Normativa de règim intern C.P.A.Tona

Per tal de garantir el bon funcionament del C.P.A. Tona i amb un clar desig d’aprofundir en la formació integral dels nostres alumnes els presentem la següent Normativa de Règim Intern:

1. D’acord amb els Estatuts del nostre Club, el patinador/a haurà de ser Soci si és major d’edat. En el cas dels menors, haurà de ser soci almenys un representant per família a partir del moment en que es presenti el patinador/a a una prova o competició reglada (Fed. i/o Consell).

2. Les inscripcions i dietes dels entrenadors/monitors de competicions (de categoria A o B d’individual, parelles o show) se’n farà càrrec el club, sempre i quant es pugui assumir aquest cost.

3. A les proves de Consell i de la Federació, el patinador/a s’haurà de fer càrrec de la seva inscripció.  En els Trofeus el patinador/a haurà d’assumir el total dels costos.

4. La matrícula dels que ja formen part del Club anteriorment (Competició i Xou) es cobrarà al Desembre (tant Consell com Federació).  Els nous patinadors/es (Iniciació) es cobrarà la matrícula en el mes que s’inscriguin. Els germans se’ls farà un 20% de descompte de la quota del primer germà, NO així de la Matrícula. Les quotes es giren per rebut bancari a primers de mes.

5. L’assistència als entrenaments i a les proves/competicions és obligatòria per a tots els alumnes. En cas de no poder assistir caldrà comunicar-ho amb anterioritat, dir el motiu i si fos per malaltia amb el corresponent Certificat Mèdic (doncs així ho demana el Reglament Federatiu i del Consell). També cal recordar que els patinadors han de presentar-se mitja hora (30 minuts) abans de l’hora convinguda a les convocatòries Proves/Competicions (Reglamentat també per Fed. i Consell), i 15 minuts abans de començar els entrenaments del club (per tal de poder realitzar les tasques d’escalfament, canvi de vestuari, etc…) per tal de començar a l’hora prevista, amb PUNTUALITAT.

6. S’exigirà RESPECTE absolut tant pels companys com per la resta d’alumnes, pares/mares, socis, del C.P.A. Tona amb els quals conviuen i es relacionen, tant com per un mateix. Igualment s’exigirà el màxim respecte envers els Tècnics, Monitors i Entrenadors que pertanyen al Club, per part de TOTS. De la mateixa manera s’hauran de respectar els adversaris. Cal tenir present que no hi ha rivals sinó companys, amb els quals compartim la il·lusió pel patinatge. També caldrà respectar totes les decisions dels Tècnics i Jutges i acceptar amb esportivitat tots els resultats i totes les decisions. Tanmateix, respecte al públic que assisteixi als diferents esdeveniments, amb independència de quin sigui el seu Club. Cal viure l’activitat esportiva com una gran afició, en el qual tots hi participem per gaudir d’aquest esport.

7. Tots els patinadors del C.P.A. Tona, sense excepció, han de venir a patinar amb la roba adient pel patinatge, el cabell recollit, i sense menjar dins la pista (xiclets, etc…), ni portar objectes que poden arribar a ser perillosos com rellotges, anells grans, etc… Hauran de presentar-se sempre a les diferents Convocatòries amb la roba del Club (Mallot i Xandall), que prèviament ja s’hauran comprat i tindran en possessió. La resta de material que pugui proporcionar el Club serà depenent del moment, si hi ha Patrocini, diners suficients o altres.

8. En els entrenaments, quan s’arribi al lloc i els patinadors ja sàpiguen on els correspon per canviar-se, cada patinador es guardarà la seva roba i pertinences dins la seva bossa o als penjadors ben identificats. Es recomana no portar objectes de valor i molt menys deixar-los als vestidors. Tanmateix hi haurà un encarregat de vestidors per controlar que tot estigui en ordre i en el cas d’alguna incidència caldrà comunicar-ho a la Coordinadora. El Club no es fa responsable de qualsevol canvi que hi hagi dins dels vestuaris, robatori etc… I en les Competicions/Proves/Trofeus es respectaran i compliran les mateixes normes que pels entrenaments.

9. Tots els patinadors han de participar, sense excepció, en totes les activitats extres que es realitzin per recaptar fons pel Club, ja sigui vendre loteria, vendre objectes a les fires, participar en les activitats del poble sigui amb patins o en dansa. La Junta farà la repartició dels diners recaptats i els destinarà proporcionalment a les necessitats del moment i del patinador/a i/o patinadors equitativament.

10. Cal animar els companys, ajudar-los quan estiguin lesionats i compartir tant els moments d’alegria com les situacions difícils. Cal agraïr sempre el suport dels nostres seguidors, i saludar els afeccionats de la resta de clubs i públic en general que assisteixin als pavellons.

11. La Coordinadora Tècnica del Club, com a màxim responsable dels entrenadors i monitors, és l’encarregada de coordinar tots els seus components tècnics, així com qui, quan i on (amb coordinació de l’entrenador i/o monitor corresponent), es participarà en proves, competicions, festivals, muntatges de discs de competició (que són particulars i fora d’hores d’entrenaments del Club) i altres esdeveniments, amb l’aprovació si cal de la Junta.

12. Les Tutories extraordinàries també estan incloses en el marc disciplinari del Club, fora d’hores d’entrenaments, sigui amb tècnics o amb la junta es podrà fer les consultes que es creguin convenients.

13. Preguem a tots els familiars i amics dels patinadors del Club que respectin la feina del entrenadors i monitors i evitin donar instruccions que confonguin el rol que cadascú ha d’exercir. Tanmateix, es demana no assistir als entrenaments per tal de que el patinador/a no estigui pendent dels seus i es pugui concentrar en la seva feina. Un cop estan dins la pista i ja hi hagi un responsable adult, sigui de la Junta o l’entrenador o monitor corresponent, marxaran i els podran veure com a màxim 15 minuts abans d’acabar, a dalt les grades a la pista 1 i fora les baranes a la pista 2, recollint-los al moment en que l’entrenador corresponent digui que la classe ha acabat.

14. L’incompliment de qualsevol d’aquestes Normes comportarà una Sanció, que anirà des de la simple amonestació verbal privada (sempre prèvia comprovació dels fets per les parts implicades), fins a l’expulsió temporal i/o definitiva del C.P.A. Tona, en funció de la repetició i/o gravetat comesa.

Junta del C.P.A Tona i Equip Tècnic